Τι είναι το BEQUAL;

Το BEQUAL είναι μία θεματική Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τις διαδικασίες ποιότητας Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) καθώς και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με αντίστοιχους φορείς.

Ποιόν αφορά;

- Φορείς χάραξης πολιτικής και συμβούλους, οι οποίοι μπορούν να βρουν στατιστικές, άρθρα, δημοσκοπήσεις και σχετικές σελίδες για την ποιότητα στην κατάρτιση για να στηρίξουν τις αποφάσεις τους. - Οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης, να βρουν καλές πρακτικές ή να συνεισφέρουν υποβάλλοντας δικές τους καλές πρακτικές και διαφημιζόμενοι.

Συμμετέχετε και εσείς!

- Χρησιμοποιείστε το εργαλείο benchmarking - Εντοπίστε τα ισχυρά και αδύνατα σημεία σας - Συμβάλετε με τις καλές σας πρακτικές - Διατυπώστε τις απόψεις σας στο blog

Το έργο

Το BEQUAL+ είναι ένα Πολυμερές Σχέδιο Μεταφοράς Καινοτομίας Leonardo da Vinci που μεταφέρει τεχνικές καινοτομίας για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, με στόχο την ανάπτυξη της διασφάλισης της ποιότητας σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της προώθησης της αυτο-αξιολόγησης, της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της δικτύωσης.

Στόχοι του έργου

Οι στόχοι του BEQUAL+ είναι:

 • να αναπτύξει τη διασφάλιση της ποιότητας σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της προώθησης της αυτο-αξιολόγησης, της συγκριτικής αξιολόγησης της ποιότητας και της δικτύωσης στον τομέα της ΕΕΚ
 • να προωθήσει τη χρήση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET) σε ιδρύματα ΕΕΚ
 • να επιτρέψει την πρακτική εφαρμογή του πλαισίου διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ, μέσω της χρήσης online εργαλείου συγκριτικής αξιολόγησης και βάσης δεδομένων ορθών πρακτικών
 • να προωθήσει τη συζήτηση για θέματα διασφάλισης ποιότητας
 • να προωθήσει τη διεθνή συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μέσω της ενίσχυσης της θεματικής πύλης για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διεύρυνσης της Κοινότητας Πρακτικής Εξάσκησης.

Περιεχόμενα του έργου

Το έργο BEQUAL+ στοχεύει στην επίτευξη των ακόλουθων στόχων:

 • να εξετάσει τις υπάρχουσες προσεγγίσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας στις συμμετέχουσες χώρες
 • να μεταφέρει, να προσαρμόσει και να δοκιμάσει πιλοτικά το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης στη Βουλγαρία, την Τουρκία και την Ιταλία
 • να αναπτύξει τη θεματική πύλη στην Βουλγάρικη, στην Τούρκικη, και στην Ιταλική γλώσσα
 • να εμπλουτίσει τη θεματική πύλη με διάφορα περιεχόμενα, έγγραφα, συνδέσμους, άρθρα, βίντεο
 • να διαδώσει και να προωθήσει το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • να συνεργαστεί για την ανάπτυξη προϊόντων και πρακτικών διασφάλισης της ποιότητας.

Τα καινοτόμα εργαλεία που μεταφέρονται είναι τα εξής:

 • Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους παρόχους ΕΕΚ να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους με αυτές παρόμοιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα τους ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και βοηθά τον εντοπισμό των ισχυρών και των αδύνατων σημείων τους, θέτοντας έτσι προϋποθέσεις για βελτίωση.
 • Ένα web based δίκτυο ανταλλαγής ποιότητας και κέντρο καλών πρακτικών εδραιώνοντας έτσι μία Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης στον τομέα της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ.
 • Μία θεματική πύλη, σημείο αναφοράς για τους επαγγελματίες, τους ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής στον τομέα της ΕΕΚ.

Με βάση το καινοτόμο υλικό που θα αναπτυχθεί, το BEQUAL+ θα προσαρμόσει και θα δοκιμάσει πιλοτικά το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ, θα επεκτείνει την Κοινότητα Πρακτικής Εξάσκησης, με τη συμμετοχή περισσότερων χωρών, και θα ενισχύσει τη θεματική πύλη με νέες γλώσσες και νέο περιεχόμενο. Θα χρησιμοποιήσει το σύνολο των κοινών αρχών για τη συγκριτική αξιολόγηση της ποιότητας των παρόχων ΕΕΚ, που έχουν ήδη εκπονηθεί σύμφωνα με την επιλεγείσα μεθοδολογία και θα προσαρμοστούν στα χαρακτηριστικά των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των χωρών που συμμετέχουν και στο EQAVET. Η θεματική πύλη θα εμπλουτιστεί με περισσότερες γλώσσες που περιέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος. Και θα παρέχει την ευκαιρία εμπλουτισμού της συλλογής των ορθών πρακτικών και επέκτασης της Κοινότητας Πρακτικής Εξάσκησης.

Κύριες ομάδες-στόχοι και δικαιούχοι του έργου

Το έργο BEQUAL+ έχει ως κύριους αποδέκτες τους παρόχους ΕΕΚ, τους φορείς χάραξης πολιτικής, τους ερευνητές και τους επαγγελματίες.

Επιπτώσεις

Οι αναμενόμενες επιπτώσεις του έργου περιλαμβάνουν:

 • την ενίσχυση της ικανότητας των παρόχων ΕΕΚ να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τις πρακτικές διαχείρισης της ποιότητας
 • τη βελτίωση της ικανότητας των φορέων χάραξης πολιτικής να προσδιορίζουν τα κρίσιμα ζητήματα για τη διασφάλιση της ποιότητας και να καθορίζουν πολιτικές προσεγγίσεις, που οδηγούν σε καλύτερα στοχευμένες πολιτικές για τη διασφάλιση της ποιότητας
 • την παροχή των μέσων και των πρακτικών που θα μπορούσαν εύκολα να ενσωματωθούν στα εθνικά συστήματα διασφάλισης της ποιότητας
 • την παροχή νέων ιδεών στο επίπεδο της ποιότητας της ΕΕΚ στις συμμετέχουσες χώρες σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες
 • την αύξηση της ευαισθητοποίησης για το EQAVET μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ και των ενδιαφερομένων φορέων
 • την βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ
 • την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφόρων τμημάτων των εθνικών συστημάτων ΕΕΚ, καθώς και μεταξύ των διαφόρων χωρών.

Πρόσφατα νέα

2η συνάντηση των εταίρων

Η 2η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στον Πειραιά στις 26 και 27 Απριλίου 2012.

Συγκριτική ανάλυση

Ολοκληρώθηκε η συγκριτική ανάλυση που βασίζεται στην επεξεργασία του προφίλ της κάθε χώρας και την αξιολόγηση των αναντιστοιχιών, των ελλείψεων και των κενών στη διασφάλιση της ποιότητας στις χώρες των εταίρων.

1η συνάντηση εταίρων

Η 1η συνάντηση των εταίρων του έργου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στη Σόφια της Βουλγαρίας στις 10 και 11 Νοεμβρίου 2011.

fb