Какво е BEQUAL?

BEQUAL е европейски портал, посветен на процедурите за осигуряване на качеството в областта на професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг между сходни организации.

Кой може да го използва?

- Политици, консултанти и други заинтересовани страни, които могат да намерят статистика, статии, проучвания и връзки като основа за вземане на решения. - доставчици на ПОО, които могат да използват инструмента за бенчмаркинг, да проучат чужди добри практики или да представят за публикуване своя добра практика.

Присъединете се към общността!

- Използвайте инструмента за бенчмаркинг – Определете своите силни и слаби страни – Допринесете със своята добра практика – Споделете мнението си в нашия блог

Обща информация

BEQUAL+ е проект, финансиран от Програма "Леонардо Да Винчи" - Трансфер на иновации, който трансферира иновативни техники за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (ПОО). Проектът има за основна цел да подпомогне процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез самооценка, бенчмаркинг и участие в професионални мрежи.

Цели на проекта

BEQUAL+ цели да:

 • развие процеса на осигуряване на качеството в институциите за ПОО чрез популяризиране на техники за самооценка, бенчмаркинг и установяване на професионални мрежи;
 • популяризира използването на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение (EQAVET);
 • позволи практическото приложение на рамката за осигуряване на качество в ПОО чрез използването на онлайн инструмент за бенчмаркинг и база данни с добри практики;
 • подпомогне дискусията по проблемите, свързани с осигуряването на качеството в ПОО;
 • популяризира международното сътрудничество и обмен на опит чрез разширяване на тематичния портал BEQUAL и разширяване на професионалната общност.

Съдържание на проекта

BEQUAL+ се стреми на постигне следните непосредствени резултати:

 • да изследва съществуващите подходи за осигуряване на качество в ПОО в страните-участници;
 • да трансферира, адаптира и изпробва пилотно инструмента за бенчмаркинг в България, Турция и Италия;
 • да развие нови езикови версии на тематичния портал, а именно български, турски и италиански;
 • да обогати тематичния портал с разнообразно съдържание, документи, линкове, статии и клипове;
 • да разпространи и популяризира инструмента за бенчмаркинг на регионално, национални и европейски ниво;
 • да насърчи съвместните усилия в разработването на продукти и практики за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

Иновативното съдържание, което трансферираме, се състои в следното:

 • Електронен инструмент за бенчмаркинг на качеството в ПОО, който предлага възможност на доставчиците на ПОО да сравняват своето представяне с това на други подобни институции в тяхната страна или в друга европейска страна, както и да им помогне на идентифицират своите силни и слаби страни, като по този начин създадат предпоставки за подобрение;
 • Интернет базирана мрежа за споделяне и център за добри практики, чрез които се установява професионална общност в сферата на осигуряването на качество в ПОО;
 • Тематичен портал като източник на информация за практици, изследователи и законодатели в областта на ПОО.

Въз основа на разработеното иновативно съдържание, BEQUAL + ще адаптира и тества пилотно инструмента за бенчмаркинг на качеството в ПОО, ще разшири професионалната общност, като включи още три страни, и ще обогати тематичния портал с нови езикови версии и ново съдържание. Той ще използва разработения набор от общи принципи за съпоставяне на качеството между доставчици на ПОО и ще го адаптира към характеристиките на системите за ПОО в участващите страни и на EQAVET. Тематичният портал ще бъде обогатен с национални версии, които ще съдържат специфична информация за дадената страна. Той ще даде възможност за обогатим колекцията от добри практики и да разширим професионалната общност.

Основни целеви групи и бенефициенти на проекта:

BEQUAL+ таргетира доставчиците на ПОО и заинтересовани страни, законодатели, изследователи и практикуващи преподаватели.

Въздействие:

Очакваното въздействие включва:

 • увеличен капацитет на доставчиците на ПОО за развитие и подобряване на техните практики за управление на качеството;
 • по-добра способност на законодателите да идентифицират критични проблеми, свързани с осигуряването на качество в професионалното образование и обучение и да дефинират регулативни подходи, които ще доведат до по-добре таргетирана политика в областта на осигуряване на качество;
 • налагане на инструменти и практики, които лесно могат да бъдат инкорпорирани в националните системи за осигуряване на качество в ПОО;
 • ново разбиране за нивото на качеството на ПОО в страните участнички, сравнено с други европейски страни;
 • по-добро разбиране на Европейската референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение сред доставчиците на ПОО и заинтересованите страни;
 • подобрени системи за осигуряване на качество в ПОО;
 • взаимно доверие между различни части на националните системи за ПОО и между различни страни.

Последни новини

Втора партньорска среща

Втората среща на партньорите по проекта беше проведена на 26 и 27 април 2012 г. в Пирея, Гърция.

Сравнителен анализ

В резултат на първоначалното проучване и анализ беше изготвен сравнителен анализ на системите за ПОО в партньорските страни и на процедурите за осигуряване на качеството в ПОО. Целта на този анализ е да послужи за основа на адаптирането на инструмента за бенчмаркинг в съответствие с особеностите на ПОО в отделните страни.

Първа партньорска среща

Първата среща на партньорите по проекта беше проведена на 10 и 11 ноември 2012 г. в София, България.

fb